Artiklar av Gunnar Karnell

Till minne: Ulf Bernitz | NIR 3/2022

In Memoriam: Ulf Bernitz

Kommentar till Högsta domstolens dom den 23 november 2010 (NJA 2010 s. 559) (Evert Taube) | NIR 3/2011

A comment on the decision by the Swedish Supreme Court of November 23, 2010 (NJA 2010 p. 559) (Evert Taube)

Kommentar till Högsta domstolens dom den 5 mars 2010 (NJA 2010 s. 135) - och litet till om tumnaglar | NIR 4/2010

A comment to the decision by the Swedish Supreme Court decision of 5 March 2010 and a little bit more about thumbnails

Den tyska upphovsrättslagens andra korg är färdigpackad och klar – här i sammanflätning | NIR 1/2008

The ”second basket” of the German copyright law revision is packed up and ready – here plaited

Festskrifter i allmänhet och några immaterialrättsliga i synnerhet | NIR 1/2006

“Festschrifts” generally and some intellectual property ones in particular

Litteratur | NIR 4/2005

Literature

EG-domstolens databasdomar den 9 november 2004 sammanfattning med kommentarer | NIR 2/2005

The database judgements of the EC court, November 9, 2004, a summary with comments

Tysk upphovsavtalsrätt – det andra reformsteget | NIR 2/2005

German copyright contract law – the second move towards a reform

Skyddet för databaser. Förhållandet mellan upphovsrätt, sui generis-skydd och illojal konkurrens | NIR 1/2005

The protection of databases. The relation between copyright, sui generis protection and unfair competition

Att åldras i skönhet – SFU 50 år | NIR 5/2004

Ageing in beauty – SFU fifty years

Hotell Du Nord och skäligheten | NIR 5/2004

Hotell Du Nord and equity

Skälig tariff – oskälig rabatt? Kommentar till Högsta domstolens dom NJA 2003 s. 465 (Hotell du Nord) | NIR 2/2004

Reasonable tariff – unreasonable rebate? A comment to the Swedish Supreme Court decision NJA 2003 p. 465 (Hotell du Nord)

Litteratur | NIR 6/2003

Literature

Litteratur | NIR 4/2003

Literature

Litteratur | NIR 3/2003

Literature

Litteratur | NIR 2/2003

Literature

Litteratur | NIR 6/2002

Literature

Litteratur | NIR 4/2002

Literature

Svenskt och internationellt rättsskydd för halvledaredesign. Tillämplighet, adekvans, nytta? | NIR 1/2002

Swedish and international legal protection of semi conductor design. Applicability, adequacy, usefulness?

Upphovsrätten som kulturfaktor | NIR 4/2001

Copyright as a cultural factor

Litteratur | NIR 4/2001

Literature

Litteratur | NIR 3/2000

Literature

Upphovsrättsligt skydd för icke offentliggjorda verk i internationellt perspektiv. | NIR 1/2000

Copyright protection of unpublished works in an international perspective

Litteratur | NIR 1/2000

Literature

Notiser | NIR 4/1999

News items

Notiser | NIR 3/1999

News items

Litteratur | NIR 2/1999

Literature

49 § URL - en EG-rättsvidrig skvader? | NIR 1/1999

Section 49 of the Swedish Copyright Act - a capercaillie-hare contratary to EG-law

Europaparlamentets och rådets direktiv nr 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser - en icke-officiell nyöversättning av svenska språket, till ledning för rättstillämpning och rättsvetenskap. | NIR 1/1999

Directive 96/9/EG of the European Parliment and of the Council of March 11 1996 on the protection of databases - a non official re-translation to Swedish - in the service of the application of law and legal research

Litteratur | NIR 1/1999

Literature

Litteratur | NIR 2/1998

Literature

Litteratur | NIR 3-4/1997

Literature

Litteratur | NIR 1/1997

Literature

Skadeståndsbestämning vid patentintrång | NIR 3/1996

Deciding Damages for Patent Infringement

Oeftergivlig ersättningsrätt? | NIR 2/1996

Irremissible Right of Remuneration?

Litteratur | NIR 2/1996

Literature

Debatt. Återigen? En ytterligare kommentar till Högsta domstolens dom den 20 april 1995 | NIR 1/1996

Debate. Once more? Further Comments on the April 20th, 1995 Case of the Supreme Court of Sweden

Notiser | NIR 1/1996

News Items

Litteratur | NIR 1/1995

Literature

Litteratur | NIR 3/1994

Literature

Litteratur | NIR 2/1994

Literature

Notiser | NIR 2/1994

News Items

Vem älskar Phil Collins? | NIR 1/1994

Who is in Love with Phil Collins?

De upphovsrättsliga organisationernas funktion i Norden och Europa | NIR 4/1992

The Role of Copyright Organisations in the Nordic Countries and Europe

Notiser | NIR 4/1992

News Items

Upphovsrätt, närstående rätt eller alls ingen rätt för "teknisk medverkande" i audiovisuell produktion? | NIR 4/1991

Copyright, Neighbouring Rights or No Righs at All for "Technical Assistants" in Audiovisual Production?

Jurdiska aspekter på vad ett märke är värt; licensavgifter, skadestånd, varumärken i konkurser | NIR 3/1991

Legal Aspects on the Value of Mark; Licence Fees, Damages, Trademark in Bankruptcy

Den Europeiska Gemenskapen och upphovsrättsorganisationerna – utanför, i Norden | NIR 4/1990

The European Community and the Copyright Organisations – outside and within the Nordic Countries

En upphovsrättslig domvilla? | NIR 4/1990

A Copyright Miscarriage of Justice?

En genteknologiskt vitaliserad patenträttsfossil? – Förbudet mot patentering av "Uppfinning vars utnyttjande skulle strida mot goda seder eller allmän ordning" | NIR 2/1990

A Gene Technologically Revitalised Fossil of Patent Law? – The Prohibition against Granting Patents for an Invention, the Use of which Would Be Contrary to Morality or Public Order

Litteratur | NIR 2/1990

Literature

Notiser | NIR 1/1990

News Items

Litteratur | NIR 3/1989

Literature

Vad då importrätt? Patent- och mönsterrätt vid en konkurrensrättslig skiljeväg | NIR 2/1989

What about Rights of Import? Patent and Design Law at a Competition Law Route of Separation

Litteratur | NIR 2/1989

Literature

Litteratur | NIR 2/1988

Literature

De nordiska strävandena till harmonisering av upphovsrätten | NIR 1/1987

The Nordic Endeavours to Harmonise Copyright Law

Litteratur | NIR 4/1985

Literature

Notiser | NIR 4/1985

News Items

Upphovsrätt till datorprogram | NIR 2/1984

Copyright to Computer Programs

Litteratur | NIR 4/1983

Literature

Notiser | NIR 4/1983

News Items

KabelTV och upphovsrätt – ett försök till lägesbestämning årsskiftet 1982/83 | NIR 1/1983

Cable TV and Copyright Law – an Attempt at a Description of the Factual Position about January 1, 1983

Litteratur | NIR 1/1983

Literature

Videogramspridning och upphovsrätt | NIR 2/1982

Summary in English: Authors' Right to Distribute Videograms