2000

NIR 1 / 2000

NIR 2 / 2000

Skadestånd i immaterialrätten. Anföranden vid Svenska Föreningens för Industriellt Rättsskydd konferens i Stockholm 18 januari 2000

Intellectual property damages. Statements and comments at the Stockholm Conference of January 18, 2000, of the Swedish Industrial Property Society

Immaterialretlige erstatninger i Danmark

Intellectual property damages in Denmark

Olaf Eskildsen

Immaterialrättsliga skadestånd

Intellectual property damages - Sweden

Peter von Heidenstam

Immaterialrättsliga skadestånd i Storbritannien och Tyskland

Intellectual property damages in Great Britain and Germany

Anders Kylhammar, Dag Sandart

Skadeståndsrätten inom immaterialrätten i USA

Intellectual property damages in the U.S.A.

Annika Ryberg

Reparation vid varumärkesintrång

Recompense at trademark infringements

Håkan Borgenhäll

Föreningsnytt

News from Nordic IP Societies

Astri M. Lund

Notiser

News items

Henry Olsson

NIR 3 / 2000

Om forholdet mellom retten til parallellimport og nasjonale regler om markedsføring

The relation between the right to parallel import and national rules about marketing

Ole-Andreas Rognstad

"Samtykke" og konsumption - samtykkekriteriet i Varemærkedirektivets artikel 7

"Consent" and exhaustion - the consent criterion in article 7 of the Trademark Directive

Jens Schovsbo

"Well known marks... and persons" - rättsdogmatiska och - ekonomiska synpunkter på välkända varumärken och "kändisars" integritetsskydd

"Well known marks... and persons" - dogmatic and economic legal aspects on well known trademarks and the protection of the integrity of "celebrities"

Ingalill Aspholm, Max Oker-Blom

Nya regler för .se-domänen

New rules for the .se-domain

Mikael Pawlo

Europanytt

European news items

Helén Selemark

Föreningsnytt

News from Nordic IP Societies

Karin Cederlund, Kenth Muldin

NIR 4 / 2000

Intrångsundersökning

Infringement investigation

Henrik Bengtsson

Arbetsgruppen för kostnadsminskning

Working group for minimising costs

Per Holmstrand

Den nye økonomis krav til immaterialretten

The demands of the new economy upon intellectual property legislation

Mogens Koktvedgaard

Konkurrende beskyttelsesmuligheder for edb-programmer under IP-ret

Competing opportunities for protection computer programs under IP law

Per Håkon Schmidt

Datorprogram - nya världen för starka förmögenhetsrätter

Computer programs - new values for strong property law

Ilkka Rahnasto

Dubbelt och flerdubbelt skydd - överlappande rättigheter angående bruksvaror

Double and multiple protection - overlapping rights to utility goods

Marja Tommila

Dubbelt och flerdubbelt skydd - överlappande rättigheter angående bruksvaror

Double and multiple protection - overlapping rights to utility goods

Håkan Borgenhäll

En europeiserad patentprocess

A Europeanised patent litigation procedure

Örjan Grundén

Mod en ny immaterialproces i Europa

Towards a new intellectual property litigation procedure i Europe

Peter-Ulrik Plesner

Mot en ny immaterialrettsprosess i Europa

Towards a new intellectual property litigation procedure in Europe

Ole-Andreas Rognstad

Universitetsforskning og immaterialrettigheder i Danmark

Research within universities and intellectual property rights in Denmark

Mads Bryde Andersen

Högskoleforskning och immaterialrätt

Research within universities and intellectual property rights in Finland

Niklas Bruun

Immaterialretten og forskningen ved universiteter og høyskoler

Research within universities and intellectual property rights

Astri M. Lund

Den europeiska varumärkesrätten i utveckling - rättspraxis från EG:s Förstainstansrätt

European trademark law developing - Case law from the European Court of First Instance

Virpi Tiili

EG-domstolens gradering av varumärkesrättens omfång

The graduation of the scope of protection of trademarkrights within the European Court of Justice

Richard Wessman

Notiser

News items

Henry Olsson

Europanytt

European news items

Helén Selemark, Anne Wigart