Aktuellt häfte

NIR 1 / 2020

Finns en nordisk upphovsrätt? Introduktion till det XVII Nordiska Upphovsrättssymposiet

Is there a Nordic copyright? Introduction to the XVII Nordic Copyright Symposium

Jan Rosén

Udviklinger i dansk ophavsret 2017–2019

Copyright Developments in Denmark 2017–2019

Jørgen Blomqvist

Vad har hänt åren 2017–2019 i Finland?

Developments (in the copyright sector) in Finland 2017–2019

Viveca Still

Utviklingen i norsk opphavsrettslovgivning og praksis 2017–2019

Developments in Norwegian Copyright Law 2017–2019

Torger Kielland

Upphovsrättsutvecklingen i Sverige sedan 2017

Developments in Swedish Copyright Law since 2017

Anders Olin

Upphovsrätten som utmaning för EU-domstolen

Copyright Law as a Challenge for the European Court of Justice

Allan Rosas

Møtet mellom EU-rett og nasjonal rett – gjennomføring av rettsakter

When EU law meets national law – implementation of legal acts

Espen Arneberg Børset

Når EU-lovgivning møder national lov – et synspunkt fra Danmark

When EU Law Meets National Law – a view from Denmark

Martin Kyst

EU-rätt och nationell upphovsrätt – finns det kvar några nationella delar som inte berörs av EU-rätten?

EU Law and National Copyright Law – Does It Remain Any National Law Untouched by EU Law?

Ulf Bernitz

Skyddsobjekt, skyddsbarhet, objektivitet/subjektivitet, bedömare och skyddsomfång – finns det utrymme för nationella variationer i en harmoniserad upphovsrättslig värld?

Object of protection, protectability, objectivity vs subjectivity, norm of assessment and scope of protection – is there room for national variations in a harmonised world of copyright?

Katarina Strömholm

Några kompletterande reflektioner om EU-rättens påverkan på nordiskt samarbete inom upphovsrättens område

Some supplementary reflections on the impact of EU law on Nordic cooperation in the field of copyright

Johan Axhamn

EU og de ophavsretlige undtagelser

EU and the copyright exceptions

Morten Rosenmeier

Begrensningene i eneretten

Limitations of copyright

Camilla Vislie

EU-rättsligt oreglerade områden – noen norske kommentarer

Areas not regulated by EU law – some Norwegian reflections

Harald Irgens-Jensen

Implementering af DSM-direktivet i Norden

Transposition of the DSM directive in the Nordic countries

Peter Schønning

DSM-direktivets förverkligande i Norden

Transposition of the DSM directive in the Nordic countries

Viveca Still

Sikring av en bærekraftig kulturøkonomi, nødvendiggjør innføring av DSM-direktivet

A sustainable economy in the cultural sector demands implementation of the DSM-directive

Irina Eidsvold-Tøien

Finns en nordisk upphovsrätt – slutanförande

Is there a Nordic copyright? Concluding remarks

Jukka Liedes

Fördjupad rättsfallsanalys

Judgment of the Supreme Court of Iceland, dated 18 October 2018, in Case No. 329/2017, Sýn hf. vs. Síminn hf.

Copyright. Media law. Competition law. The dispute concerned the non-linear distribution of the television broadcast of the television station Sjónvarp Símans, owned by Síminn hf. Síminn hf. claimed that the distribution was both a breach of its rights as a television broadcaster under copyright law and a breach against a distribution agreement then in place between the parties, whilst Sýn hf. claimed that the distribution agreement did allow for the non-linear distribution and further that by denying it the possibility of non-linear distribution, Síminn hf. was in breach of both competition law and media law. The Supreme Court came to the conclusion that the distribution agreement did not allow for the non-linear distribution. Therefore the behaviour of Sýn hf. constituted a breach of Síminn hf. rights under copyright law, as well as media law. The Supreme Court added that regardless of whether Síminn hf. was in breach of competition law or media law, such breach could not allow Sýn hf. to decide on its own to continue the non-linear distribution.

Sø- og Handelsrettens dom af 3. maj 2018 (V-17-17)

Karnov Group Denmark A/S, udbyder den førende domssamling i Danmark ”Ugeskrift for Retsvæsen”, som normalt forkortes ”UfR”. Sagsøgte, J.H. Schultz Information A/S, udbyder ligeledes juridiske portaler med domsdatabaser og er dermed konkurrent til Karnov Group. Schultz indsamler selv dommene til domsdatabasen. Der er i Danmark kutyme for at referere til domme med brug af betegnelsen ”UfR” sammen med det relevante årstal og side. Schultz brugte UfR som meta-data, således at det i Schultz’ domsdatabase var muligt at finde en bestemt dom ved søgning på UfR-nummeret. Det var i sagen ubestridt, at Karnov Group havde varemærkeret til betegnelsen UfR. Retten fandt, at Schultz’ brug af UfR-nummeret ikke fremstod som en kommerciel kommunikation, men derimod som beskrivende information som middel til, at brugeren kunne identificere den pågældende afgørelse. Schultz’ brug af ”UfR” krænkede derfor ikke Karnov Groups varemærkeret. Schultz fandtes heller ikke at have udvist illoyal adfærd, herunder uretmæssig snyltning, og derfor havde Schultz ikke handlet i strid med markedsføringslovens § 3 om god markedsføringsskik.

Høyesteretts kjennelse (dommerne Bergsjø, Bergh, Falch, Matheson og Webster) av 26. april 2017 (HR-2017-833-A). Scanbox Entertainment A/S mot Telenor Norge AS.

1. Opphavsrett. Personvern. Ulovlig tilgjengeliggjøring av filmverk ved ”BitTorrent”-teknologi. Utlevering av opplysninger som identifiserer brukerne. Med henvisning til åndsverkloven § 56 b begjærte rettighetshaverne til filmen ”The Captive” utlevert abonnementsopplysninger, inkludert navn, post- og bostedsadresse, til abonnentene til IP-adresser som var benyttet til ulovlig tilgjengeliggjøring av filmen over Internett. Lagmannsretten tok ikke begjæringen til følge. Høyesterett, som behandlet anken over lagmannsrettens kjennelse i avdeling, opprettholdt avgjørelsen. Retten uttalte at personvernhensyn må veies mot rettighetshaverens interesser i den konkrete saken. Tilgang kan gis hvis overtredelsen er av et visst omfang, men også andre elementer må trekkes inn, som grovhet, skadevirkninger og type verk. Lagmannsrettens kjennelsesgrunner måtte forstås slik at den var oppmerksom på at personvernhensyn måtte trekkes inn i vurderingen. Det var ikke uttrykk for feil lovforståelse når lagmannsretten hadde lagt vekt på at det ikke var ført bevis for at krenkelsen var av ”et visst omfang”.

Høyesteretts dom (dommerne Ringnes, Høgetveit Berg, Berglund, Matheson og Webster) av 15. november 2017 (HR-2017-2165-A). Kari og Kjell Aukrusts stiftelse og Hunderfossen familiepark AS mot Caprino Filmcenter AS.

2. Opphavsrett. Vernet for bearbeidelser, åndsverkloven 1961 § 4 annet ledd. Tittelvern, åndsverkloven 1961 § 46. Høyesterett fant at berg-og-dalbanen ”Il Tempo Extra Gigante” ikke gjorde inngrep i opphavsretten som Caprino Filmcenter påberopte seg til modellbilen ”Il Tempo Gigante”, en sentral rekvisitt i den norske filmsuksessen ”Flåklypa Grand Prix”. Modellbilen var laget på basis av en tidligere tegning av Flålypa-universets skaper, kunstneren Kjell Aukrust, men Caprino Filmcenters anførsel om krenket ”bearbeidervern” førte ikke frem. Videre ble en tegning som Kjell Aukrust hadde laget av bilen etter at modellbilen var ferdigstilt, ikke ansett som en bearbeidelse av denne, men et verk Aukrust alene var opphavsmann til. Caprino Filmcenter kunne endelig ikke påberope seg tittelvernet i åndsverkloven 1961 § 46 til å nekte Aukrusts rettsetterfølgere å bruke tittelen ”Il Tempo Gigante.”

Høyesteretts dom av 11. desember 2017, HR-2017-2356-A (høyesterettsdommerne Endresen, Webster, Kallerud, Noer og justitiarius Øie). GlaxoSmithKline AS mot Sandoz A/S og Novartis Norge AS.

3. Varemerkerett. Farge som varemerke. Innarbeidelse. En bestemt nyanse av fargen lilla var ikke innarbeidet som varemerke for astmaog KOLS-medikamenter. Vektlagt at selskapet som hevdet å ha innarbeidet fargen, hadde brukt den i ulike nyanser, og at produsenter hadde brukt fargekoder på en systematisk måte for å angi formål og funksjon for ulike kategorier av medisiner. Friholdelsesbehovet ble fremhevet. Uttalelser om relevant omsetningskrets og vekten av markedsundersøkelser.