Notiser

Distinctiveness for non-traditional trademarks and the inherent distinctiveness for surface patterns (PMCA, PMÄ 14666-22) NIR2024W1

Rättsfall | Sverige

In this case regarding a trademark application for a geometrical figure as a surface pattern, the PMCA provide guidelines in relation to distinctiveness in relation to surface trademarks, and particularly the assessment for its inherited distinctiveness. This case further elaborates on the responsibilities an applicant holds in relation to showing distinctiveness for signs, patterns or products that are not typically associated with being trademarks.

The balance of the law on the peace of the maritime grave at the wreck of Estonia and the journalistic interest (the Court of Appeal for Western Sweden, B 5637-22) NIR2023W5

Rättsfall | Sverige

The balance of the law on the peace of the maritime grave at the wreck of Estonia and the journalistic interest (the Court of Appeal for Western Sweden, B 5637-22) Filip Jerneke and Stefan Widmark Introduction In this case, two persons were convicted for offence against the law on the peace of the maritime grave at the wreck of the passenger vessel Estonia after diving close to and filming the wreck for the purpose of making a documentary film. In this context, the most interesting aspect is how the court draws the line between the peace of the maritime grave and the journalistic interest.

Gross defamation – similar statements in different media resulting in different judgements (Stockholm District Court, B 568-21 and Svea Court of Appeal B 374-20) NIR2023W4

Rättsfall | Sverige

Whether defamation is made in constitutionally protected or other media can have decisive effect. This is shown in two judgments from Stockholm District Court and the Svea Court of Appeal. The cases concern similar statements made relatively close in time by a woman about a man. However, the woman was convicted in one case but acquitted in the other.

Jaguar replica sportscar does not constitute copyright infringement NIR2023W3

Rättsfall | Sverige

This case concerns a dispute between international car manufacturer Jaguar and a Swedish company, as well as the company's two owners, regarding allegations of copyright infringement in the defendants' production of a replica Jaguar C-Type sportscar.(1) The second-instance Patent and Market Court of Appeal reversed the first instance-court's decision and found that the replica did not constitute copyright infringement on two unusual grounds:

AI och immaterialrätt – hype, fluga eller praktisk verklighet NIR2023W2

Europarätt | Sverige

Ett tecken på att den tekniska utvecklingen går fort är att många av oss minns flera teknikskiften som helt plötsligt funnits på allas läppar. Elektroniska anslagstavlor! Internet! Additiv tillverkning! Plattformsekonomin! En del av dessa företeelser har varit kortlivade tekniska fönster, medan andra har fått en stor påverkan, inte minst på de immaterialrättsliga systemen.

Möjligheter och risker med den nya europeiska patentdomstolen (UPC) – en personlig reflektion NIR2023W1

Europarätt | EU

Det nya enhetspatentet och den nya europeiska patentdomstolen skulle egentligen ha trätt i kraft redan i början av 2017, men fördröjdes av Brexit och en dom i den tyska författningsdomstolen. Nu är dock alla hinder slutligen undanröjda, och systemet startar 1 juni 2023.

UPC på väg på riktigt! NIR2022W2

Europarätt | Sverige

Efter många oförutsedda hinder på vägen är UPC nu slutligen på väg på riktigt! Den 19 januari startade Provisional Application Period (PAP) för UPC, under vilken alla förberedelser för att få Europas gemensamma patentdomstol på plats ska genomföras. Det bedöms krävas minst åtta månader för detta arbete, men sedan ska domstolen slutligen vara i gång! Det verkar faktiskt inte längre finnas något som kan hindra detta.

Copyright licence agreements – is the devil always in the definitions? NIR2022W1

Rättsfall | Sverige

The idiom "the devil is in the detail" alludes to a hidden catch or mysterious element: something that might seem simple at first, but that takes more time and effort to complete than expected. Among lawyers, it is often said about agreements and contract law that "the devil is in the definition". This could be the catchphrase of a recent case from the Swedish Patent and Market Court(1) regarding the assessment relating to copyright licences for software in a public procurement.

Kommissionens nya handlingsplan om immaterialrätt NIR2021W1

Europarätt | EU

Den 25 november 2020 presenterade EU-kommissionen COM (2020) 760 en ny action plan på immaterialrättsområdet. Planen bär namnet En handlingsplan för immateriella rättigheter till stöd för EU:s återhämtning och resiliens.

EU-domstolen ogiltigförklarar EU-US Privacy Shield NIR2020W7

Rättsfall | Sverige

Den 16 juli 2020 ogiltigförklarade EU-domstolen (C-311/18 Schrems II) den s.k. ”EU-US Privacy Shield”, kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå, men upprätthöll dess beslut om standardavtalsklausuler. Samtidigt slog domstolen fast att en likvärdig skyddsnivå gäller oavsett vilken mekanism som används vid överföring av personuppgifter till tredje land. Domstolen gav också de nationella tillsynsmyndigheterna bakläxa för att de underlåtit att ingripa mot överföring som grundats på ovannämnda standardavtalsklausuler.

Funktionell brukskonst i EU-domstolen NIR2020W6

Rättsfall | EU

EU-domstolen kom i mitten av juni i år med ytterligare ett mål som rör upphovsrättsligt skydd för brukskonst. I höstas kom C-683/17, EU:C:2019:721, Cofemel som slog fast att brukskonst ska skyddas enligt samma kriterier som andra verk och att det skyddet inte är svagare än det som ges till andra verk. En fråga som kvarstod efter Cofemel var möjligheten till skydd för funktionell brukskonst. Denna fråga har nu fått sitt svar i C-833/18, EU:C:2020:461, Brompton Bicycle.

Lagstridighetsprincipen vid påstående om intrång i immateriella rättigheter (förbud enligt marknadsföringslagen) NIR2020W5

Rättsfall | Sverige

Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) har i dom den 14 april 2020, mål PMT 9554-17, tagit ställning till ett yrkande om vitesförbud som vilade bl.a. på den grunden att svarandens marknadsföring inneburit ett intrång i kärandens immateriella rättigheter och därmed utgjort ett lagstridigt beteende som kunde anses otillbörligt enligt bland annat marknadsföringslagens generalklausul. Detta med hänvisning till den s.k. lagstridighetsprincipen.

Reklamidentifiering vid marknadsföring i sociala medier NIR2020W4

Rättsfall | Sverige

Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) meddelade den 5 december 2019 dom i det uppmärksammade målet mellan Konsumentombudsmannen (KO) och Alexandra Media Sweden AB (Alexandra Media), vars företrädare är den kända influencern Alexandra Nilsson, samt hennes f.d. influencernätverk Tourn Media AB (Tourn Media). PMÖD:s dom finns här.

The German Constitutional Court’s Decision – an Imminent Breakdown for a Unitary Patent in the EU? NIR2020W3

Europarätt | EU

On Friday the 20th of March a well anticipated decision of the Bundesverfassungsgericht, the German Federal Constitutional Court, 2 BvR 739/17 was finally publicised. The constitutional court upholds the complaint against the German Act of Approval of the Unified Patent Court and declares the act as void due to the fact that the German Federal Parliament passed the act unanimously with only 38 members present, not with the required two-thirds majority of the Bundestag.

Järnrörsmålet i HD – yttrandefriheten får stå tillbaka för upphovsrätten NIR2020W2

Rättsfall | Sverige

Högsta domstolen (HD) har meddelat dom i det s.k. järnrörsmålet – domstolen själv benämner målet ”Mobilfilmen” – mellan klaganden Sveriges Television AB (SVT) och motparten Kent Ekeroth. HD fastställde domslutet från Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD), 2019-07-15, PMT 1473-18. PMÖD:s domslut har tidigare kommenterats av Rosén.

Faller det enhetliga patentet när den tyska författningsdomstolen slagit ner klubban? NIR2020W1

Europarätt | EU

I en dom som meddelats idag (den 20 mars), men som beslutades den 13 februari, har den tyska författningsdomstolen underkänt formerna för den tyska Förbundsdagens beslut om ratificering av avtalet om en enhetlig patentdomstol (UPC). Domstolsavtalet är en central del i att få patentet med enhetlig verkan på plats.

The contractual protection of authors in Copyright in the Digital Single Market Directive – does the reality live up to the expectations? NIR2019W16

Lagförslag | EU

The EU copyright law names the author as owner of exclusive rights and as the subject through whose free and creative choices the protected subject matter comes into existence. It is also the life (and death) of the author, which determines the length of copyright protection and it is the high level of protection of, specifically, authors, that has guided many of the recent CJEU decisions when defining the scope of the exclusive rights.

Första svenska GDPR-avgiften – ansiktsigenkänning för närvarokontroll av elever NIR2019W15

Rättsfall | Sverige

Datainspektionen har beslutat att Skellefteå kommun ska betala 200 000 kronor i administrativ sanktionsavgift enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Sådana avgifter har förekommit i flera andra medlemsstater sedan förordningen blev tillämplig den 25 maj 2018, men det är första gången en sanktionsavgift enligt GDPR tas ut i Sverige.

Informationsfrihet eller respekt för upphovsrätten – järnrörsfilmen redo för Högsta domstolens prövning NIR2019W14

Rättsfall | Sverige

En juninatt år 2010 utspelade sig en händelse på Kungsgatan i Stockholm som i nyhetsmedia kommit att kallas ”järnrörsskandalen” eller, sedermera, ”järnrörsmålet” när domstolarna fått anledning att i vissa hänseenden pröva vad som förekommit.

Patent- och marknadsöverdomstolens dom i Daniel Wellington-målet NIR2019W13

Rättsfall | Sverige

Patent- och marknadsöverdomstolens dom från den 22 mars i år rörande brukskonst i form av armbandsur

Företag riskerar GDPR-avgifter i miljardklassen för bristande informationssäkerhet NIR2019W12

Lagförslag | Sverige

För något mer än ett år sedan, den 25 maj 2018, blev EU:s dataskyddsförordning (GDPR) tillämplig i Sverige och alla andra medlemsstater.

The modern Church of Copyright. A short story of preserving access to humour in Sweden. NIR2019W11

Lagförslag | Sverige

Trial by combat is futile without Excalibur.

Innebär Tribunalens avgörande i T-307/17 slutet för Adidas ikoniska tre ränder? NIR2019W10

Rättsfall | EU

Den 19 juni 2019 meddelade Tribunalen dom i det uppmärksammade Adidas-målet (Tribunalens dom den 19 juni 2019 i mål T‑307/17 adidas AG v. EUIPO). De ikoniska tre ränderna som pryder många av Adidas produkter har tidigare gett upphov till varumärkesrättsliga tvister världen över. I ett fall i EU-domstolen tog Adidas strid mot H&M:s användning av ett motiv med två ränder, vilket Adidas menade utgjorde varumärkesintrång och en urvattning av de ikoniska tre ränderna som varumärke (EU-domstolens dom den 10 april 2008 i mål C‑102/07 adidas v. H&M m.fl.).

Marknadsdomstolen i Finland ansåg inte att televisionsutsändning i kabelnät var vidaresändning enligt upphovsrättslagen NIR2019W9

Rättsfall | Finland

Frågan i marknadsdomstolens avgörande 285/19 (dnr 2018/29), som meddelades den 18 juni (2019) var om Telia Finland Abp:s överförings- eller sändningsverksamhet via nätverk utgjorde sådan överföring till allmänheten som avses i upphovsrättslagen 25 h § och 25 i § och som ger upphovsrättsinnehavaren rätt till ersättning.

The End of Memes? Legislation Implementation Possibilities of Article 17 DSM Directive NIR2019W8

Lagförslag | Sverige

When you play a game of thrones you win or you die.