Personuppgiftsbehandling hos Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

Personuppgiftsansvarig är Föreningen Nordiskt Immateriellt Rättsskydd. Föreningen leds av en styrelse.

För ändamålet att ge ut tidskriften behandlas personuppgifter i samband med författarkontakter och annat redaktionellt arbete, såsom vid kontakter med granskare i samband med peer review. Därutöver behandlas personuppgifter i samband med bokföringsuppdrag.

De personuppgifter som behandlas är i allmänhet inte att anse som känsliga, utan består mestadels av e-postadresser och andra kontaktuppgifter.

Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandling är artikel 6.1 f i EU:s dataskyddsförordning, en intresseavvägning mellan den personuppgiftsansvariges berättigade intressen och den registrerades intressen.

De personuppgifter som rör tidskriftens prenumeranter hanteras direkt av eddy.se AB i enlighet med bolagets dataskyddspolicy: www.bokorder.se/dataskydd

Vid frågor om hanteringen av personuppgifter, kontakta redaktionen.