Artiklar av Ulf Bernitz

EU-rätt och nationell upphovsrätt – finns det kvar några nationella delar som inte berörs av EU-rätten? | NIR 1/2020

EU Law and National Copyright Law – Does It Remain Any National Law Untouched by EU Law?

Obehörig vinst genom angrepp på företagshemlighet – ersättningsgill i Sverige? | NIR 4/2018

Unjust Enrichment as Result of Trade Secrets Infríngement – Recoverable in Sweden?

Litteratur | NIR 2/2018

Literature

Varumärkesrätten i svensk marknadsrätt. Kommentar till svenska Marknadsdomstolens dom 2012:15, Elskling mot Kundkraft Sverige | NIR 4/2013

Trademark Law in Swedish Advertising Law. A comment on the Decision by the Swedish Market Court (2012:15 Elskling vs. Kundkraft Sverige)

Uppsägning av förlagsavtal | NIR 4/2009

Termination of publishing contracts

Möjligheterna att förbjuda oskäliga villkor i avtal om beställningsmusik. Kommentar till MD 2006:30 | NIR 5/2007

The means of prohibiting unreasonable conditions in agreements about commissioned musical works. A commentary to MD 2006:30 p. 509

Kommentar till svenska Marknadsdomstolens avgörande MD 2006:3, LEGO v. COBI angående vilseledande efterbildning och renommésnyltning | NIR 2/2006

A comment to the Swedish Market Cour’s decision MD 2006:3, LEGO v. COPI, about confusion and misrepresentation

Upphovsrättsorganisationernas rörelsefrihet och ansvar som monopolister. En annan syn på Hotell du Nord-avgörandet i svenska HD | NIR 4/2004

The liberty of action of copyright management societies and their responsibility as monopolists. Another view about the Hotell du Nord decision of the Swedish Supreme Court

Litteratur | NIR 1/2004

Literature

Notiser | NIR 2/1999

News Items

EG-direktivet om jämförande reklam och dess genomförande i Norden | NIR 2/1998

The EC Directive on Comparative Advertising and its Nordic Implementation

Litteratur | NIR 2/1998

Literature

Ny redaktion för NIR | NIR 3-4/1997

New Editorial board for NIR

Notiser | NIR 3-4/1997

News Items

Den nya svenska marknadsföringslagen – Särskilt skyddet för näringsidkare mot efterbildning | NIR 2/1996

The New Swedish Act on Marketing – Especially the Protection for Manufacturers against Copying

NIR inför 1966 | NIR 4/1995

The NIR in 1966

Notiser | NIR 3/1993

News Items

Litteratur | NIR 4/1991

Literature

Notiser | NIR 4/1991

News Items

Högsta Domstolen och immaterialrättens utveckling | NIR 3/1990

The Supreme Court of Sweden and the Development of Intellectual Property Law

Litteratur | NIR 2/1990

Literature

Litteratur | NIR 2/1989

Literature

Skälig licensrätt som beräkningsgrund för skadestånd vid varumärkesintrång. | NIR 4/1988

Fair Licence Fee as Basis for Evaluation of Damages Caused by Trade Mark Infringement.

Notiser | NIR 3/1988

News Items

Om förbud, särskilt i marknadsdomstolen. | NIR 2/1988

Injunction, Especially in the Market Court

Litteratur | NIR 2/1988

Literature

Litteratur | NIR 4/1985

Literature

Notiser | NIR 2/1984

News Items

Litteratur | NIR 1/1984

Literature

Notiser | NIR 1/1984

News Items

NIR inför nästa halvsekel | NIR 1/1982

NIR Facing Another Half Century