2013

NIR 1 / 2013

Immaterialrättsutvecklingen i Sverige 2010–2012 i ett europeiskt perspektiv

The Development of Intellectual Property Law in Sweden during 2010–2012 in a European Perspective

Håkan Borgenhäll

Immaterialretsutviklingen i Danmark 2010–2012

The Development of Intellectual Property Law in Denmark during 2010–2012

Jakob Krag Nielsen

Immaterialrättsutvecklingen i Finland 2010–2012

The Development of Intellectual Property Law in Finland during 2010–2012

Max Oker-Blom

Immaterialrettsutviklingen i Norge 2010–2012

The Development of Intellectual Property Law in Norway during 2010–2012

Andreas Bernt, Vebjørn Krag Iversen, Anne Marie Sejersted

Ett framtida nordiskt samarbete på immaterialrättsområdet med patentprocessen i fokus

A Nordic Cooperation for the Future in the Field of Intellectual Property Law with a focus on Litigation Procedures

Örjan Grundén

Ett framtida nordiskt samarbete på immaterialrättsområdet med patentprocessen i fokus – kommentar ur en finländsk synvinkel

A Nordic Cooperation for the Future in the Field of Intellectual Property Law with a focus on Litigation Procedures – Comments from a Finnish Point of View

Bernt Juthström

Fremtidigt nordisk samarbejde på immaterialrettens område, for eksempel vedrørende en eropæisk patentdomstol. Kommentar fra en dansk synsvinkel

A Nordic Cooperation for the Future in the Field of Intellectual Property Law with a european patent court as an example – Comments from a Norwegian Point of View

Peter-Ulrik Plesner

Fremtidig nordisk samarbeid på immaterialrettsområdet, for eksempel innen en europeisk patentdomstol. Kommentar fra norsk synsvinkel

A Nordic Cooperation for the Future in the Field of Intellectual Property Law with a european patent court as an example – Comments from a Norwegian Point of View

Arne Ringnes

NIR 3 / 2013

Förslaget till nytt varumärkesdirektiv och dubbel identitet

The Proposal for a New Trademark Directive and Double Identity

Claes Granmar

Förlust av ensamrätt till följd av varumärkeshavarens passivitet

Loss of Exclusive Right to a Trademark due to Passivity

Karin Söderberg

Utvärdering av kravet på grafisk återgivning för varumärkesregistrering

Evaluation of the Claim of Graphical Representation for Tradmark Registration

Erland von Hofsten

Debatt

Debate

ACTA deler Europa

The Acta Agreement Divides Europe

Christina Platz

IPRED, proportionalitet, beviskrav och begreppet överföring till allmänheten – mycket ryms i Högsta domstolens beslut den 21/12 2012 (NJA 2012 s. 975) Bonnier Audio m.fl.

IPRED, Proportionality, Claims of Evidence and the Notion of Communication to the Public – Much is Covered in the Decision by the Swedish Supreme Court of December 21. 2012 (Bonnier Audio et al.)

Jan Rosén

NIR 4 / 2013

Den varumärkesrättsliga förväxlingsbedömningen i intrångsmål – en marknadsanpassning

The Assessment of Confusing Similarity in Trademark Infringement Cases – an Adaption to Common Market Trademark Law

Christopher Wrigfeldt

Den internationella immaterialrättsliga utvecklingen första halvåret 2013. Stora framsteg

The Development of International Intellectual Property Law in the First Half of Year 2013. Great Progress

Henry Olsson

Varumärkesrätten i svensk marknadsrätt. Kommentar till svenska Marknadsdomstolens dom 2012:15, Elskling mot Kundkraft Sverige

Trademark Law in Swedish Advertising Law. A comment on the Decision by the Swedish Market Court (2012:15 Elskling vs. Kundkraft Sverige)

Ulf Bernitz

NIR 5 / 2013

NIR 6 / 2013

Användningstvång och ändringsomfång. En uppdatering

Genuine Use and Scope of Alteration of Trade Marks in Europe and Sweden. An Update

Tobias Kempas

Avbildning av konstverk och byggnader på internet

The Copyrigt to Reproduction of Works of Fine Arts and Architecture on the Internet

Daniel Westman

Investeringsskyddet inom varumärkesrätten. Är skyddet för kända märken bara imaginärt?

The Protection of Investments within Trade Mark Law. Is the Protection of Well Known Marks just Imaginary?

Mikael Spångberg

Renommésnyltning i finsk rättspraxis. Kommentar till MD 121/12 (Granströms)

Taking Undue advantage of Another’s Firm or Trademark. A Comment to the Decision of the Market Court MD 121/12 (Granström)

Joachim Enkvist