Artiklar av Ole-Andreas Rognstad

Det nordiske ”handlingsrommet” på opphavsrettsområdet i lys av EU-/EØS-retten – særlig om enerettighetene | NIR 1/2020

Nordic Copyright Law in Light of EU/EEA Law – in Particular the Exclusive Rights

Høyesterett og Il Tempo Gigante – en kommentar til advokat Rune Ljostads artikkel i NIR 2018 s. 394 | NIR 4/2018

The Norwegian Supreme Court and Il Tempo Gigante – a commentary to attorney Rune Ljostad’s article in NIR 2018 p. 394

Avtalelisens som nordisk løsningsmodell – Noen refleksjoner, særlig knyttet til avtalelisensens legitimitet i utlandet | NIR 6/2012

Extended Collective License as a Nordic Model of Solution – Some Reflexions, Particularly Concerning its Legitimacy Abroad

Søkemotorer på Internett i opphavsrettslig belysning | NIR 4/2012

Search Engines on the Internet in a Copyright Perspective

Birger Stuevold Lassen (1927–2011) | NIR 1/2012

Birger Stuevold Lassen In Memoriam

Vern for utøvende kunstnere. Kommentar tilHøyesteretts dom av 25. mars 2010 (Rt. 2010s. 366) (Gørild Mauseth) | NIR 6/2011

Protection of performers rights. A comment on the decision by the Norwegian Supreme Court of 25 March 2010 (Rt. 2010 p. 366) (Gørild Mauseth)

Opphavsrettens innhold i en multimedieverden – om tradisjonelle opphavsrettsbegrepers møte med digital teknologi | NIR 6/2009

Copyright in a multimedia world – on the junction of traditional copyright concepts and digital technology

Forledet av sceneinstruksjoner, men neppe av huldra. Kommentar til Huldra-dommen (Rt. 2007 s. 1329) II | NIR 2/2009

Seduced by scene instructions, but scarcely by the siren. A comment on the decision by the Norwegian Supreme Court in Rt. 2007 s. 1329q

Kommentar til Sø- og Handelsrettens dom av 24.02.2006 (Ofir-dommen) II. Faller boligdatabaser utenfor databasevernet, og kan vernet suppleres av markedsføringsloven? | NIR 4/2007

A commentary on the decision of the Maritime and Trade Court of February 24, 2006 (the Ofir decision) II. Do databases about housing conditions fall outside the scope of data base protection or may protection be supplemented by the Marketing Practices Act?

Parallellimport, ”co-branding” og domenenavn. En analyse av Rt. 2004 s. 904 (Paranova) og Rt. 2004 s. 1474 (Volvoimport.no) | NIR 1/2006

Parallell import, “co-banding” and domain names. An analysis of Rt 2004 p. 904 (Paranova) and Rt 2004 p. 1474 (Volvoimport.no)

Opphavsrettslig ansvar for linker på Internett. Noen betraktninger i lys av norsk Høyesteretts dom i Napster.no-saken | NIR 4/2005

Copyright responsibility for Internet links. Remarks in the light of the decision of the Supreme Court in the Napster.no-case

Avtalelisenser | NIR 2/2004

Extended collective license agreements

Ett harmoniserat immaterialrättsligt sanktionssystem | NIR 4/2003

A harmonized intellectual property system of sanctions

Mot en ny immaterialrettsprosess i Europa | NIR 4/2000

Towards a new intellectual property litigation procedure in Europe

Om forholdet mellom retten til parallellimport og nasjonale regler om markedsføring | NIR 3/2000

The relation between the right to parallel import and national rules about marketing