Artiklar av Jørgen Blomqvist

”Ej blot til lyst” – parodiprincippet i dansk ophavsret | NIR 4/2023

Not just for fun – the Doctrine of Parody in Danish Copyright Law

Billedcitat og citat af billeder fra film | NIR 3/2023

Quotation of images and single frames from films

Specialitetsgrundsætningen og musikforlagsaftaler | NIR 2/2023

The specialty principle and music publishing agreements

National behandling og gensidighed i EU-ophavsretten | NIR 2/2022

National Treatment and Material Reciprocity in Copyright: International Points of Attachment and Reservations after the RAAP Decision

Kræver det tilladelse ifølge ophavsretsloven at bruge billeder af brugskunst i reklamer? Eller er brugen tilladt efter ulovbestemte ophavsretlige undtagelser? | NIR 4/2020

Does the use of images of applied art in advertising require permission under copyright law? Or is it permitted by exceptions external to copyright legislation?

Fra dansk retspraksis | NIR 4/2020

Danish case law

Udviklinger i dansk ophavsret 2017–2019 | NIR 1/2020

Copyright Developments in Denmark 2017–2019

Dansk ophavsret til EU-retligt serviceeftersyn. Hvor går grænserne for ”dansk ophavsret”? | NIR 3/2018

A Service Check of the Danish Copyright Act under EU Law. How Far is the Actual Reach of ”Danish copyright”?

Hvornår er brug af musik som led i danseundervisning offentlig? Og skal det vurderes efter nordiske eller EU-retlige kriterier? Den danske Højesterets dom af 30. oktober 2017 om fremførelse i FOF-foreninger | NIR 2/2018

When is music performance in dance classes public? Do the Nordic or EU criteria apply? The Danish Supreme Court decision of 30 October 2017 on music performance in educational associations

Ophavsretsloven af 1961 i densinternationale sammenhæng | NIR 6/2011

The Danish Copyright Act of 1960 in an international environment

Internationale udviklingstendenser i ophavsretten | NIR 6/2003

International tendencies in copyright developments

Udviklingen internationalt | NIR 4/2001

International developments

Udviklingen Internationalt | NIR 3-4/1997

International developments, WIPO

Kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder i Norden og Europa | NIR 4/1992

Collective Administration of Copyright in the Nordic Countries and Europe

Bildrätt | NIR 4/1987

Copyright in Pictures

Ophavsretlig beskyttelse af fotografier? | NIR 2/1984

Copyright Protection of Photos? English Summary