2020

NIR 1 / 2020

Finns en nordisk upphovsrätt? Introduktion till det XVII Nordiska Upphovsrättssymposiet

Is there a Nordic copyright? Introduction to the XVII Nordic Copyright Symposium

Jan Rosén

Udviklinger i dansk ophavsret 2017–2019

Copyright Developments in Denmark 2017–2019

Jørgen Blomqvist

Vad har hänt åren 2017–2019 i Finland?

Developments (in the copyright sector) in Finland 2017–2019

Viveca Still

Utviklingen i norsk opphavsrettslovgivning og praksis 2017–2019

Developments in Norwegian Copyright Law 2017–2019

Torger Kielland

Upphovsrättsutvecklingen i Sverige sedan 2017

Developments in Swedish Copyright Law since 2017

Anders Olin

Upphovsrätten som utmaning för EU-domstolen

Copyright Law as a Challenge for the European Court of Justice

Allan Rosas

Møtet mellom EU-rett og nasjonal rett – gjennomføring av rettsakter

When EU law meets national law – implementation of legal acts

Espen Arneberg Børset

Når EU-lovgivning møder national lov – et synspunkt fra Danmark

When EU Law Meets National Law – a view from Denmark

Martin Kyst

EU-rätt och nationell upphovsrätt – finns det kvar några nationella delar som inte berörs av EU-rätten?

EU Law and National Copyright Law – Does It Remain Any National Law Untouched by EU Law?

Ulf Bernitz

Skyddsobjekt, skyddsbarhet, objektivitet/subjektivitet, bedömare och skyddsomfång – finns det utrymme för nationella variationer i en harmoniserad upphovsrättslig värld?

Object of protection, protectability, objectivity vs subjectivity, norm of assessment and scope of protection – is there room for national variations in a harmonised world of copyright?

Katarina Strömholm

Några kompletterande reflektioner om EU-rättens påverkan på nordiskt samarbete inom upphovsrättens område

Some supplementary reflections on the impact of EU law on Nordic cooperation in the field of copyright

Johan Axhamn

EU og de ophavsretlige undtagelser

EU and the copyright exceptions

Morten Rosenmeier

Begrensningene i eneretten

Limitations of copyright

Camilla Vislie

EU-rättsligt oreglerade områden – noen norske kommentarer

Areas not regulated by EU law – some Norwegian reflections

Harald Irgens-Jensen

Implementering af DSM-direktivet i Norden

Transposition of the DSM directive in the Nordic countries

Peter Schønning

DSM-direktivets förverkligande i Norden

Transposition of the DSM directive in the Nordic countries

Viveca Still

Sikring av en bærekraftig kulturøkonomi, nødvendiggjør innføring av DSM-direktivet

A sustainable economy in the cultural sector demands implementation of the DSM-directive

Irina Eidsvold-Tøien

Finns en nordisk upphovsrätt – slutanförande

Is there a Nordic copyright? Concluding remarks

Jukka Liedes