2005

NIR 1 / 2005

Dokumentation från det XXVII Nordiska mötet för industriellt rättsskydd i Saltsjöbaden den 22–24 augusti 2004

Documentation from the XXVIIth Nordic industrial property meeting, Saltsjöbaden, August 22 – 24, 2004

Patenträttens utvecklingsperspektiv

Patent law – development perspectives

Are Stenvik

Patent i Europa – kan vi finna en samnordisk inställning. Huvudpunkter att enas om

Patents in Europe – can we establish a joint Nordic attitude? Main points for agreement

Annika Ryberg

EF-patentet – kan vi finde en fælles nordisk indstilling?

The Community patent – can we reach a joint Nordic understanding?

Nicolai Lindgreen

Felleskapspantet – Kan vi finne en samnordisk holdning?

The Community patent – can we reach a joint Nordic understanding?

Magnus Hauge Greaker

I gränslandet mellan olika skyddsformer. Skyddet för design

In the borderland between different forms of protection. Design protection

Peter Adamsson, Lottie-Ann Hulth, Annika Malm

I gränslandet mellan skyddsformer. Skyddet för design

In the borderland between different forms of protection. Design protection

Eeva Hakoranta

I grenselandet mellom ulike beskyttelsesformer. Designbeskyttelse

In the borderland between different forms of protection. Design protection

Bernt Boldvik

Skyddet för databaser. Förhållandet mellan upphovsrätt, sui generis-skydd och illojal konkurrens

The protection of databases. The relation between copyright, sui generis protection and unfair competition

Katariina Sorvari

Skyddet för databaser. Förhållandet mellan upphovsrätt, sui generis-skydd och illojal konkurrens

The protection of databases. The relation between copyright, sui generis protection and unfair competition

Gunnar Karnell

Beskyttelse for databaser. Forholdet mellem ophavsret, sui generis-beskyttelse og illoyal konkurrence

The protection of databases. The relation between copyright, sui generis protection and unfair competition

Per Håkon Schmidt

Varumärken i ljuset av EU-utvecklingen

Trade marks in the light of EU developments

Knud Wallberg

Varemerket i lys av EU-utviklingen

Trade marks in the light of EU developments

Aase Gundersen

Varumärken i ljuset av EU-utvecklingen

Trade marks in the light of EU developments

Anders Kylhammar

NIR 2 / 2005

Användningstvång och ändringsomfång

User requirement and the scope of modification of trademarks

Tobias Kempas

Open source-licenser i ophavsretlig belysning

Open source licenses in the light of copyright

Emil Paldam Folker

EG-domstolens databasdomar den 9 november 2004 sammanfattning med kommentarer

The database judgements of the EC court, November 9, 2004, a summary with comments

Gunnar Karnell

Tysk upphovsavtalsrätt – det andra reformsteget

German copyright contract law – the second move towards a reform

Gunnar Karnell

Den internationella utvecklingen. Tolfte sessionen av WIPO:s Standing Committee on Copyright and Related Rights. Ökande kontroverser

International developments. WIPO’s Standing Committee on Copyright and Related Rights, its 12th Session. Controversies on the increase

Henry Olsson

NIR 3 / 2005

Skadeståndsbedömning vid intrång i upphovsrätt

Computation of damages at copyright infringements

Tobias Eltell, Marcus Radetzki

Svenska domännamnstvister. Praxis enligt den s.k. II-stiftelsens system för alternativ tvistelösning

Swedish domain name disputes. Practice according to the system for alternative dispute resolution of the so-called II-foundation

Henrik Bengtsson

Must carry och must offer

Must carry and must offer

Alfred Streng

Jämförande reklam och kravet på konkurrerande varuslag

Comparative advertising and the requirement for a competing line of goods

Adam Weissbach

Utvecklingssamarbete på immaterialrättsområdet. De svenska erfarenheterna

Development co-operation in the intellectual property domain. The Swedish experiences

Henry Olsson

Den internationella utvecklingen. WIPO:s Development Agenda. Stora motsättningar om den vidare utvecklingen av den internationella immaterialrätten

The international development. The WIPO Development Agenda. Great clashes of interest regarding the future development of the international intellectual property

Henry Olsson

NIR 4 / 2005

Patentmyndigheder som bioteknologiens moralske vogter?

Patent authorities as moral guardians of biotechnology

Tine Sommer

Opphavsrettslig ansvar for linker på Internett. Noen betraktninger i lys av norsk Høyesteretts dom i Napster.no-saken

Copyright responsibility for Internet links. Remarks in the light of the decision of the Supreme Court in the Napster.no-case

Ole-Andreas Rognstad

Den internationella utvecklingen under första halvåret 2005

The international development during the first half of 2005

Henry Olsson

Varumärkesrättens gränser vid gränsen. Kommentar till Högsta domstolens beslut den 1 april 2005 (Volvo)

Trade mark law borders at the borders. Comments to the decision of the Supreme Court 1 April 2005 (Volvo)

Mats Björkenfeldt

NIR 5 / 2005

Designloven: 100 år og hvad nu?

The Design Protection Act: 100 years, and now what?

Jens Schovsbo

Delar av en produkt – ett synbart mönsterrättsligt dilemma?

Parts of a product – an apparent design law dilemma

Peter Adamsson

Brugskunstbeskyttelsen mod ”nærgående efterligninger”. Nogle terminologiske overvejelser

Protection of applied art against ”close-by copies”. Some reflections about terminology

Morten Rosenmeier

Skydd för bruksvaror – den rättsliga betydelsen av Svensk Forms Opinionsnämnds yttranden

Protection of utility goods – the legal importance of the opinions of the Swedish Copyright Panel for Applied Art

Henrik Bengtsson

Kommentar til Højesterets dom af 12. marts 2003 (Albertslund-lampen)

A comment on the decision by the Danish Supreme Court of March 12, 2003 (the Albertslund-lamp)

Morten Rosenmeier

Kommentar till Högsta domstolens avgörande den den 1 april 2005 (NJA 2005 s. 180) (Formsprutarna v. Merx)

A comment on the decision by the Swedish Supreme Court of April 1, 2005 [no joke!] (NJA 2005 p. 180) (Formsprutarna v. Merx)

Lottie-Ann Hulth

NIR 6 / 2005

Dokumentation från det XII Nordiska Upphovsrättssymposiet i Stockholm den 9–11 maj 2005

Documentation of the XII Nordic Copyright Symposium in Stockholm, May 9–11, 2005

Signaturens triumf

The triumph of the signature

Horace Engdahl

Upphovsrätten i med- och motvind

Copyright in head- and tail-wind

Jan Rosén

De närstående rättigheterna i Norden

Neighbouring rights in the Nordic Countries

Jorma Waldén

Reform af den danske Ophavslov vedrørende ansættelsesforhold?

The reform of the Danish Copyright Act with regard to employment relations

Jens Schovsbo

Kompensation for ophavsretskrænkelser – økonomiske aspekter

Compensation for copyright infringements – economic aspects

Thomas Riis

Nordisk databasskydd i ljuset av EG-rätten

Nordic database protection in the light of EC-law

Kristiina Harenko

Radio- og TV-selskapenes sendingsrettigheter – ”webcasting” som immaterialrettslig figur

Emission rights of broadcasting corporations – “webcasting” as an intellectual property phenomenon

Helge M. Sønnelan

Upphovsrätten som nationell disciplin – exemplet droit moral

Copyright as a national discipline – the moral rights as an example

Stig Strömholm