Articles by Berndt Godenhielm

Synpunkter på fotografirätten | NIR 1/1990

Some Considerations regarding Photographic Law

Litteratur | NIR 3/1989

Literature

Notiser | NIR 3/1989

News Items

Synpunkter på patenttolkningen med hänsyn till WIPO:s förslag till konvention om harmonisering av vissa bestämmelser i patentlagarna. | NIR 3/1988

Observations on the Interpretation of Patents with Regard to the Draft Treaty of WIPO Concerning the Harmonisation of Certain Clauses of Patent Acts.

Bernkonventionen 100 år – några reflexioner | NIR 3/1986

The Berne Convention 100 Years – Some Reflections

Anställds rätt eller arbetgivarens? Ensamrätten – arbetsrätten, spänningsfältet | NIR 2/1986

Employee's Right or the Employer's? Intellectual Property Law – Labor Law, the Field of Tension

Litteratur | NIR 2/1986

Literature

Samnordisk patentlagstiftning – divergerande rättstillämpning. Kommentar till ett rättsfall | NIR 2-3/1985

Join Nordic Patent Legislation – Divergence in Case Law. Comments on a Case

Litteratur | NIR 3/1983

Literature