Articles by Erik Ficks

En ny svensk patentlag – en försummad möjlighet | NIR 5/2015

A new Swedish Patent Act – a Neglected Opporunity

Om det icke-existerande eller harmoniserade parodiundantaget i svensk upphovsrätt | NIR 3/2015

On the Non Existing or Harmonised Parody Exception in Swedish Copyright Law

Interimistiska förbud vid intrång i läkemedelspatent | NIR 2/2009

Interlocutory injunctions for infringement in pharmaceutical patents