Articles by Örjan Grundén

Ett framtida nordiskt samarbete på immaterialrättsområdet med patentprocessen i fokus | NIR 1/2013

A Nordic Cooperation for the Future in the Field of Intellectual Property Law with a focus on Litigation Procedures

En europeisk patentdomstol i ett nordiskt perspektiv | NIR 6/2010

A European patent court in a Nordic perspective

En förbättrad domstolsordning för immaterialrätten | NIR 6/2008

An improved court system for intellectual property

Särskilda immaterialrättsdomstolar? Den aktuella utvecklingen – internationellt och nationellt | NIR 6/2006

Special intellectual property courts? Present developments – internationally and nationally

En europeiserad patentprocess | NIR 4/2000

A Europeanised patent litigation procedure

3. Patenträtten år 2000+ | NIR 4/1998

Patent rights protection towards a new millenium

Debatt. Skyddet för kända och ansedda kännetecken. Dags för debatt om rättsskyddets förutsättningar och gränser | NIR 2/1995

The Protection of Established and Reputed Trade Marks and Names. Time to Discuss the Conditions and Scope of Protection

Bruksmönsterskydd | NIR 4/1986

Utility Model Protection

Effektiviseringen av den rättsliga behandlingen av patentmål.* | NIR 2/1983

Improving Effectiveness in Patent Litigation–English Summary