Articles by Morten Smedal Nadheim

Særskilt pantsettelse av varemerker – den norske gjennomføringen av artikkel 23 i varemerkedirektivet (EU) 2015/2436 | NIR 4/2023

Individual Pledge in Norwegian trademarks - the Norwegian legislature’s interpretation of Article 23 of the Trademark Directive (EU) 2015/2436

Rettsvern for lisensavtalen og rettsvernets omfang ved patenthavers konkurs | NIR 2/2019

Legal protection of the license agreement and the scope of the protection in the case of the patent holder’s bankruptcy