Articles by Helena Östblom

Straffvärde och brottslighetens art vid immaterialrättsintrång. Kommentar till Högsta domstolens dom den 4 juli 2014 (NJA 2014 s. 559) (SKF) | NIR 2/2015

Penal value and penal character within intellectual property infrigements. Comments to the swedish supreme court judgement the 4. july