Articles by Bernt Juthström

Ett framtida nordiskt samarbete på immaterialrättsområdet med patentprocessen i fokus – kommentar ur en finländsk synvinkel | NIR 1/2013

A Nordic Cooperation for the Future in the Field of Intellectual Property Law with a focus on Litigation Procedures – Comments from a Finnish Point of View

Det europeiska patentdomstolssystemet. Status och översyn - särskilt om betydelsen för de nordiska länderna i förhållande till Finland | NIR 6/2010

The European patent court system. Status and review, in particular its implication for the Nordic countries in relation to Finland