NIR is distributed by eddy.se ab

Customer Services
Box 1310
621 24 Visby
Sweden

info@nir.nu
Phn: +46 498 253900
Fax: +46 498 249789

Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

Law cases

1. Patentrett. Norsk supplerende beskyttelsessertifikat (SPC). Ugyldighet. Borgarting lagmannsrett fant at et norsk SPC for vaksine mot pankreasvirus (PD) hos laksefisk var ugyldig fordi beskyttelsesomfanget omfattet mer enn produktet som var dekket av markedsføringstillatelsen, i strid med artikkel 4 i SPC-forordningen (nr. 1768/92). SPC-et omfattet både vaksinen som var dekket av markedsføringstillatelsen og ”nært beslektede stammer som har lignende genotypiske og fenotypiske karaktertrekk som nevnte deponerte virusstamme.” Lagmannsretten fant at saksøkers konkurrerende vaksine var systematisk, konsistent og betydelig mer effektiv enn saksøktes vaksine. Å hindre denne mer effektive vaksinen i å bli solgt ville være i strid med ett av SPCforordningens formål, ”at et sertifikat ikke urimelig skal hindre utvikling og salg av legemidler med dokumentert betydelig bedre effekt, noe som er et ”rettmessig helsepolitisk mål”, jf. Fortalen til SPC-forordningen.” SPC-et ble derfor kjent ugyldig.

2. Varumärkesrätt. Förbudstalan. Domsrätt. Svensk domsrätt har ansetts föreligga i mål om förbudstalan avseende varumärkesanvändning.

3. Upphovsrätt. Intrång. Upphovsrättsintrång är inte sådan brottslighet att dess art utgör skäl för fängelse. Även fråga om brottslighetens straffvärde.

1. Upphovsrätt. Intrång. En konstnär har använt ett fotografiskt verk som förebild när han gjorde en oljemålning. Det fotografiska verket omvandlades i sådan utsträckning att konstnären åstadkom ett nytt och självständigt konstverk. Hans förfogande över målningen utgjorde därmed inte intrång i upphovsrätten till det fotografiska verket.

1. Rett til foretaksnavn. Registrering. Forvekslbarhet. Foretaksnavnet Pangea Property Partners AS ble ikke ansett for å være egnet til å forveksles med det eldre foretaksnavnet Pangea AS. Det forelå etter Høyesteretts mening ikke bransjelikhet. Pangea AS leverer kredittkorttjenester med miljøprofil til forbrukere mens Pangea Property Partners AS leverer tjenester innenfor coroporate finance og eiendomstransaksjoner. Sammenligningen av bransjer måtte foretas på et ”relevant abstraksjonsnivå”. Uttalelser om betydningen av EU-domstolens praksis og praksis fra Den europeiske unions kontor for intellektuell eiendomsrett.

2. Varemerkerett. Nektelse av registrering. Geografisk betegnelse. Høyesterett opprettholdt vedtaket fra Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) om å nekte registrering av ordmerket ROUTE 66 for blant annet elektroniske ruteplanleggere (klasse 9), fotografier og kart (klasse 16), samt visse transport- og informasjonstjenester om sport, kulturelle aktiviteter, mat, drikke, restauranter og overnatting (klasse 41 og 43).

1. Opphavsrett. Videresending av fjernsynskanaler. Et kabelselskap som mottok fjernsynsprogrammer i kryptert fiberforbindelse og i henhold til avtale med kringkastingsselskapene sendte dem videre gjennom sitt kabelnett til sine abonnenter, drev ikke ”videresending” etter åndsverkloven § 34. Kabelselskapets distribusjon skulle dermed ikke klareres med forvaltningsorganisasjonen Norwaco. Det var imidlertid tale om en ”tilgjengeliggjøring for allmennheten” som krevde rettighetshavernes samtykke etter åndsverkloven § 2, og kabelselskapet hadde et selvstendig ansvar overfor rettighetshaverne for at den nødvendige klarering ble foretatt. Dissens 4–1.

2. Patentrett. Ugyldigkjennelse av patent. Legemidler. Patent NO 330 755 tilhørende Idenix Pharmaceuticals LLC, Centre National de la Rechersche Scientifiquie, Universita Degli Studi Di Cagliari og Université Montpellier II ble kjent ugyldig. Patent NO 333 700 tilhørende Gilead Pharmasset LLC ble opprettholdt. Begge patentene omfattet kjemiske forbindelser (nukleosidanaloger) som er egnet til behandling av Flaviviridae-infeksjonser, særlig infeksjoner av hepatitt C virus (HCV). Lagmannsretten fant at NO 330 755 måtte kjennes ugyldig fordi oppfinnelsen ikke var så tydelig beskrevet at en fagperson på grunnlag av beskrivelsen kunne utøve den, jf. patentloven § 52 første ledd nr. 2 jf. § 8 andre ledd tredje punktum. Fremholdt at de krevde forbindelser ikke kunne fremstilles uten et betydelig omfang av prøving og feiling. Lagmannsretten knyttet også bemerkninger til kravet om teknisk effekt og at søknaden ikke gjorde det troverdig på søknadstidspunktet at de krevde forbindelser utviste den relevante aktivitet.

4. Upphovsrätt. Inskränkning i ensamrätten. Bestämmelsen i 24 § första stycket 1 lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, där inskränkningen i upphovsmannens ensamrätt är begränsad till avbildningar, inte ansågs ge en innehavare av en databas med fotografier av konstverk, stadigvarande placerade på eller vid allmän plats utomhus, rätt att överföra verken via internet till allmänheten. Huruvida förfogandet sker i kommersiellt syfte saknade betydelse.

Upphovsrätt. Skatterätt. Mervärdesskatt. Närstående rättigheter. Fråga var om DJ-duon Dada Life vid technokonserer agerat i egenskap av utövande konstnärer enligt 45 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, vilket hade betydels för vilka mervärdesskatteregler som skulle tillämpas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next page